GCL จัดให้มีทะเบียนผู้ค้าสำหรับงานจัดหา ตามกลุ่มงานที่ GCL กำหนดเท่านั้น หากเป็นการจัดหาที่อยู่นอกเหนือจากรายการกลุ่มงานที่ GCL กำหนด ผู้ค้าสามารถเข้าร่วมเสนอราคาได้โดยไม่ต้องผ่านการสมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้ามาก่อน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเจ้าหน้าที่ Tel.038-974213