รูปแบบของผู้ค้า GCLผู้ค้าของ GCL แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ


บัญชีผู้ค้า GCL (Vendor List) หมายถึง ผู้ค้าทั่วไปที่มีการทำธุรกรรมติดต่อกับ GCL และได้รับการอนุมัติให้มีการทำสัญญาซื้อ/จ้าง/เช่า กับ GCL ไม่ว่าจะโดยวิธีประมูล วิธีตกลงราคา วิธีพิเศษ หรือ ผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติตามที่ GCL กำหนด
ทะเบียนผู้ค้า GCL (GCL Approved Vendor List; GCL AVL) หมายถึง ผู้ค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามกระบวนการคัดกรองคุณสมบัติผู้ค้าในแต่ละกลุ่มงานที่ GCL กำหนด