โครงสร้างกลุ่มงานทะเบียนผู้ค้า GCLโครงสร้างทะเบียนผู้ค้า GCL แบ่งเป็น 2 กลุ่ม แทนด้วยรหัสจำนวน 7 หลัก ดังนี้

  • กลุ่มที่ 1 กลุ่มงานพัสดุ Code : P และตามด้วย ปี 2 หลัก + ลำดับ 4 หลัก 
  • กลุ่มที่ 2 กลุ่มงานขนส่ง Code : T และตามด้วย ปี 2 หลัก + ลำดับ 4 หลัก 
ยกตัวอย่างเช่น
P200001 >> กลุ่มงานพัสดุ ปี 2020 ลำดับที่ 1
T200002 >> กลุ่มงานพัสดุ ปี 2020 ลำดับที่ 2