วัตถุประสงค์ของทะเบียนผู้ค้าทะเบียนผู้ค้าของบริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด (Approved Vendor List; AVL) จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในงานจัดหาพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้กระบวนการกำหนดกลุ่มงานและขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกผู้ค้าเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ GCL นั้น จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบสินค้า/บริการได้ตรงกับความต้องการขององค์กร และส่งเสริมความเป็นพันธมิตร (Partnership) กับ GCL อย่างยั่งยืน