คุณสมบัติของผู้ค้าที่จะสมัครเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนผู้ค้า GCLผู้ค้าที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าของ GCL (GCL Approved Vendor List) ต้องผ่านหลักเกณฑ์ทั้งหมดดังต่อไปนี้

  1. ผู้ค้าจะต้องไม่เป็นผู้ละทิ้งงานของ GCL หรือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
  2. กรณีที่เคยถูกเพิกถอนออกจากกลุ่มงานใดในทะเบียนผู้ค้าของ GCL  จะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าฯ กับ GCL  ในกลุ่มงานนั้นๆ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี นับถัดจากวันที่ถูกเพิกถอน ยกเว้นกรณีถูกเพิกถอน เนื่องจากเป็นผู้ละทิ้งงานของ GCL หรือส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ GCL จะไม่รับเข้าเป็นผู้ค้าในทะเบียนผู้ค้า GCL จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งแสดงหลักฐานการยกเลิกการถูกเพิกถอน
  3. ผู้ค้าจะต้องเข้าใจ และรับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า GCL (GCL Supplier Sustainable Code of Conduct: CoC) แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า GCL